VEDTEKTER FOR LILLESTRØM SKOLEKORPS

 

 § 1. ORGANISASJON

Lillestrøm skolekorps er stiftet 9. september 1923 under navnet Lillestrøm Guttemusikkorps.

Korpset var i perioden 1964 - 1987 delt i 2 selvstendige korps, Vigernes Skolekorps og Volla Skolekorps. Lillestrøm Skolekorps er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF), med tilhørighet NMF - Akershus.

 

Organisering av skolekorpset

Korpset har følgende aldersbestemmelser:

 • En kan være musikant i skolekorpset til 31. juli det året en fyller 19 år.
 • Musikanter i skolekorpset kan delta i amatørkorps fra 1.august det året de fyller 15 år, men skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

 

§ 2. FORMÅL

Lillestrøm skolekorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

 

Lillestrøm Skolekorps skal:

2.1 Musikk

Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering. Drive tilleggsaktiviteter som drill, storband, ensemblespill og lignende når det er interesse for det.

 

2.2 Sosial aktivitet

Ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.

 

2.3 Informasjon

Informere om korpsets og NMF's aktiviteter, og fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.

 

2.4 Musikkpolitikk

Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. Følge opp de overordnede musikkpolitiske retningslinjer NMF trekker opp.

 

2.5 Arrangementer

Gi medlemmer, instruktører, dirigenter og tillitsvalgte tilbud om kurs. Arrangere og delta på konserter, stevner/festivaler, konkurranser og andre arrangementer.

  

2.6 Utviklingsarbeid

Utvikle og forbedre musikkfaglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeid med skoleverket, musikkskolene, NMF sentralt og andre organisasjoner.

Ta initiativ til nødvendig organisasjonsmessig utvikling og omstilling, og samarbeide med andre korps og musikklivet for øvrig.

 

 § 3. MEDLEMSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

 

Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.

 

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

 

 1. Forutsetning for medlemsskap
 1. Alle medlemmer plikter å følge korpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd.
 4. Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. (se uniformsreglementet for detaljer)
 5. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Korpsåret følger kalenderåret.
 2. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent til tider fastsatt av styret. Kontingent regnes pr. påbegynt semester.
 3. Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
 4. Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember.

 

3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til korpsets styre. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmelding kan godtas. Likeledes skal alt utlevert utstyr; instrument, uniform m.m. leveres tilbake i ordentlig og renset stand.

 

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra skolekorpset. Kontingent regnes til alt utstyr er levert, betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra skolekorpset.

 

3.5 Suspensjon og eksklusjon

 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for styret i NMF-Akershus.
 5. Det kan innvilges permisjon hvis en musikant er forhindret fra å delta grunnet utdannelse eller andre viktige årsaker. Permisjonen skal søkes skriftlig så tidlig som mulig, senest 4 uker før permisjon ønskes iverksatt. Styret har ansvar for å godkjenne eller ikke godkjenne søknaden, og den skal besvares skriftlig. Ved godkjenning av permisjon skal det avtales om uniform og instrument som tilhører korpset skal leveres inn eller ikke. Dette skal være beskrevet i svaret fra styret. Kontingentsats i permisjonstiden fastsettes av styret.

 

§ 4. ÅRSMØTE

4.1 Status

Årsmøtet er Lillestrøm Skolekorps` høyeste myndighet.

 

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av medlemmene som har stemmerett, krever det.
 3. Innkalling sendes ut minimum 6 uker før ordinært, og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 4. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet.
 5. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

 

 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, musikantenes foresatte, komitémedlemmer og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale- , forslags- og stemmerett:
  1. Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under  12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
  2. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 3. Følgende har tale- og forslagsrett:
  1. Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
 4. Følgende har talerett:
  1. Representanter fra NMF.
  2. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 5. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

 

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Navneopprop
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
  5. Valg av møteleder
  6. Valg av referent
  7. Valg av 2 protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av årsmelding
 3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader
 4. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer
 5. Medlemskontingent
 6. Plan og budsjett
 7. Valg:
  1. Leder og nestleder for 2 år (Leder skal som utgangspunkt velges når nestleder ikke er på valg)
  2. Styremedlemmer for 2 år
  3. 2 revisorer for 1 år
  4. Leder og 3 medlemmer av valgkomiteen, hvorav minst 1 skal være utøvende medlem av korpset, for 1 år.
  5. Andre tillitsvalgte etter årsmøtets bestemmelse.

 

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

 

§ 5. STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og 7 til 10 styremedlemmer, hvorav 2 representanter fra tillitsgruppen.

 

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmene.

 

5.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. Det kan oppnevnes en representant fra styret i hver komité.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for, for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styrets leder eller to av styrets medlemmer forplikter korpset med sin underskrift. Styret kan utstede fullmakt til andre personer i sitt sted.

 

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret skal avholde månedlige møter hvor status pr. komitéleder skal være en del av agendaen.
 2. Korpsets tillitsvalgte som ikke er medlemmer i styret, kan møte som observatører med tale- og forslagsrett.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
 4. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og revisor. Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

 

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og regnskap for perioden 1/1 - 31/12. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

 

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

 

5.6 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

 

§ 6. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

 

§ 7. KOMITEER

7.1 Prosjektkomité

Prosjektkomiteen ledes av prosjektleder og er ansvarlig for tilrettelegging rundt korpset arrangementer som konserter og sosiale arrangementer. Komiteen består for øvrig fast av:

 • Serveringskomité

Ytterligere prosjektgrupper nedsettes ved behov. Prosjektleder har budsjettansvar og ”daglig personalansvar”, og rapporterer til styret.

 

7.2 Økonomikomité

Økonomikomiteen ledes av økonomileder og er ansvarlig for å holde orden på korpsets økonomi iht. budsjett. Økonomileder rapporterer til styret. Videre er økonomileder ansvarlig

for å søke om økonomisk støtte, sponsormidler osv. Økonomileder er ansvarlig for at alle grupper følger sine budsjetter. Kassererrollen er ansvarlig for å inndrive kontingenter, betaling til seminarer og turer og holde orden på bokføringen, og ivareta daglige inn/utbetalinger.

Økonomikomiteen har ingen faste representanter utover økonomileder, men styret kan utvide komiteen ved behov.

 

7.3 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hvert regnskapsår og legge fram beretning for årsmøtet.

 

7.4 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4, og legge denne innstillingen fram for årsmøtet.

 

7.5 Loppekomitéen

Loppekomitéens leder er ansvarlig for alle aktiviteter som angår forberedelse og gjennomføring av Lillestrøm skolekorps’ loppemarkeder. Budsjett for loppemarkedene fastsettes av korpsets styre. Styret kan oppnevne egen representant til loppekomitéen.

 

Inntektene fra loppemarkedene er korpsets viktigste inntektskilde. Loppekomitéen organiserer sine aktiviteter gjennom Lillestrøm Loppelaug. Loppelauget er en mekanisme for å etablere et ryddig økonomisk grensesnitt mellom skolekorpset og de inntektsgivende aktivitetene med tilhørende driftsmidler og eiendeler. Loppelaugets regnskap revideres av revisorene i Lillestrøm skolekorps.

 

§ 8. UENIGHETER/TVISTER

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 

§ 9. SAMMENSLÅING ELLER DELING

Lillestrøm Skolekorps kan slås sammen med andre skolekorps eller deles i to eller flere korps etter behov. Vedtak om slik forandring av korpset som forutsetter fortsatt virksomhet etter samme formål som beskrevet i § 2 kan fattes på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av dem som har stemt på møtet.

 

 

§ 10. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 1. Vedtak om oppløsning av korpset kan bare foretas etter at to påfølgende ordinære årsmøter har vedtatt det, begge ganger med 2/3 flertall av dem som har stemmerett på møtet.
 2. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt skolekorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF -Akershus, kulturstyret eller musikkskolen i kommunen. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av skolekorps.
 3. Det siste ordinære årsmøtet oppnevner forvalter av korpsets aktiva, midler og eiendom. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til NMF-Akershus, musikkskolen eller til musikkformål i grunnskolen dersom nytt skolekorps ikke er reorganisert innen 10 år.
 4. Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

 

§ 11. HEDERSTEGN OG UTMERKELSER

Lillestrøm Skolekorps har egne statutter for hederstegn og utmerkelser.

 

§ 12. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtekter kan bare skje etter vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Slikt vedtak krever 2/3 flertall av dem som har stemmerett på møtet.

 

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft etter årsmøtet 15.februar 2012.